Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Obywatele Ukrainy chętnie podejmują pracę w Polsce, tworząc szeroką bazę pracowników doświadczonych i wykwalifikowanych w różnych branżach. Dowiedz się, jak wygląda legalne zatrudnianie pracowników z Ukrainy i o jakie dokumenty należy zadbać.

Kiedy przedsiębiorca może zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Ukraina jest krajem spoza Unii Europejskiej, dlatego legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce jest możliwy po uzyskaniu pozwolenia na pobyt stały lub tymczasowy. Na tej podstawie możliwe jest legalne zatrudnianie pracowników z Ukrainy w firmach na terenie Polski.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. mogli i wciąż mogą ubiegać się o status uchodźcy, który pozwala podjąć pracę dopiero po upływie 6 miesięcy od momentu przyjazdu. Ustalono, że osoby ze statusem uchodźcy nie muszą martwić się legalnością pobytu aż do 24 marca 2024 roku. Pozostałe osoby, w tym Ukraińcy, którzy przybyli do Polski przed wojną, posługują się kartą pobytu lub wizą.

  • Pracodawca musi zweryfikować dokumenty pobytowe pracownika z Ukrainy, a następnie może bez obaw zatrudnić go do pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
  • Pracodawca musi również uzyskać dla zagranicznego pracownika zezwolenie na pracę. Dokument wydaje wojewoda.
  • Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić pracownikom polskim i zagranicznym takie same warunki pracy.

Podstawę prawną do podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).

zatrudnienie-na-podstawie-oswiadczenia-o-zamiarze-powierzenia-pracy-pracownikowi-z-ukrainy

Zatrudnienie na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy najczęściej odbywa się na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W tym wypadku pracodawca wysyła dokument do powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Powiadomienie musi zawierać następujące informacje:

  • dane pracownika, któremu powierzono pracę,
  • warunki umowy,
  • dane pracodawcy.

Ważne, by warunki umowy podane w powiadomieniu były zgodne ze stanem faktycznym. Zmiany w umowie wymagają wysłania nowego powiadomienia. Warto podkreślić, że pracownicy z Ukrainy zatrudnieni tą metodą mają możliwość swobodnej zmiany pracy.

Pracodawca musi dodatkowo zgłosić pracownika z Ukrainy do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od zatrudnienia.

Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy pracownikowi z Ukrainy

W przypadku zatrudnienia na podstawie oświadczenia pracodawca ma obowiązek wysłać do urzędu oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jeszcze przed faktycznym zatrudnieniem. Gdy powiatowy urząd pracy zarejestruje dokument, pracownik z Ukrainy będzie mógł podjąć pracę w firmie. Rejestracja i wydanie dokumentu odbywa się zazwyczaj w czasie od 7 do 30 dni od złożenia oświadczenia.

  • Po rejestracji oświadczenia pracodawca w czasie 7 dni musi zgłosić zatrudnienie obywatela Ukrainy w powiatowym urzędzie pracy.
  • Warunki umowy między pracodawcą a pracownikiem muszą być zgodne z informacjami zawartymi w oświadczeniu.
  • Okres wykonywania pracy nie może przekroczyć 24 miesięcy.
  • Koszt wydania oświadczenia wynosi 100 zł i jest pokrywany przez pracodawcę.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy na podstawie stempla w paszporcie

Zdarza się, że obywatel Ukrainy ubiegający się o pracę w Polsce wciąż będzie czekał na zezwolenie na pobyt. Jeśli przed 24.02.2022 r. rozpoczął procedurę ubiegania się o tytuł pobytowy, składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub przedłużenie wizy, to przebywa w Polsce legalnie. W tym wypadku wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca stosowny stempel.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy do pracy sezonowej

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy do pracy sezonowej odbywa się na podstawie zezwolenia typu S, czyli zezwolenia na pracę sezonową. Zakres działalności sezonowej podaje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku. Warto podkreślić, że praca sezonowa może trwać maksymalnie do 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Pracodawca składa wniosek do urzędu pracy jeszcze przed zatrudnieniem cudzoziemca. Odpowiedź otrzymuje w ciągu 7 dni. Koszt procedury wynosi 30 zł i jest pokrywany przez pracodawcę.

Podsumowanie

Wszystkie formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców możesz oddelegować ekspertom w tym obszarze. Jako agencja pracy zajmujemy się nie tylko leasingiem pracowników, obsługą kadrowo-płacową, ale również legalizacją zatrudnienia cudzoziemców.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: