Kiedy cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce?

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na stałe lub czasowo tworzą szeroką bazę wykwalifikowanych pracowników. Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają obcokrajowców spoza UE, gdyż stanowią oni skuteczne rozwiązanie coraz większych braków kadrowych w firmach. Warto pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest sprawdzenie legalności pobytu zagranicznego pracownika. Wyjaśniamy, jakie warunki formalne należy spełnić, aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce.

Zatrudnianie obcokrajowców spoza UE

Zgodnie z polskim prawem mieszkańcy krajów Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii nie muszą martwić się formalnościami zezwalającymi na pracę. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pozostałych państw, w tym Ukrainy, skąd przybywa do Polski najwięcej pracowników zagranicznych.

Zatrudnianie cudzoziemców spoza stref członkowskich wymaga wypełnienia szeregu formalności.

  • Pracownicy ze Wschodu sami troszczą się o dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce, ale obowiązkiem pracodawcy jest ich zweryfikowanie przed przyjęciem osoby do pracy.
  • Jeśli obcokrajowiec nie ma zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę, należy przystąpić do załatwienia zezwolenia na pracę. Pracodawca może uzyskać zezwolenie dla pracownika, wysyłając zawiadomienie do powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od momentu zatrudnienia cudzoziemca.
  • Pozostałe formalności przy zatrudnianiu cudzoziemców są takie same jak u polskich obywateli. Konieczne jest więc sporządzenie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
zatrudnienie-obcokrajowcow-spoza-ue

Jakie dokumenty umożliwiają obcokrajowcom legalną pracę w Polsce?

Najistotniejszy punkt związany z kwestią zatrudniania obcokrajowców dotyczy legalności pobytu i możliwości podjęcia pracy. Normy dotyczące zatrudniania cudzoziemców pochodzą z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cudzoziemiec może pracować w Polsce, gdy:

  • ma odpowiednie dokumenty poświadczające legalny pobyt w Polsce z możliwością podjęcia pracy (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt stały, wizę Schengen typu C, wizę krajową typu D lub status uchodźcy),
  • ma zezwolenie na pracę, które może uzyskać z pomocą pracodawcy lub samodzielnie w ramach zezwolenia jednolitego (art. 88 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Ważne: Obywatele i mieszkańcy Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23.02.2022 r. mogą ubiegać się o status uchodźcy. Takie osoby są objęte ochroną czasową i posługują się zaświadczeniem z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Status uchodźcy zapewnia legalny pobyt w Polsce do 4 marca 2024 roku.

W przypadku zatrudniania obcokrajowców pracodawca może samodzielnie zadbać o kwestie formalne lub skorzystać z usług agencji. W takim przypadku to agencja pracy zajmuje się rekrutowaniem pracowników, a także dba o wszystkie formalności związane z zatrudnieniem. Dzięki temu pracodawca oszczędza czas, a także uwalnia się od odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w dokumentacji.

Dowiedz się więcej: Legalizacja zatrudnienia ARTTIME

Kiedy legalne zatrudnianie cudzoziemców nie jest możliwe?

Obcokrajowcy mogą przebywać w Polsce również na podstawie wizy turystycznej (symbol „01”) lub wizy uprawniającej do korzystania z czasowej ochrony (symbol „20”). Cudzoziemcy mogą również otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie wizy z symbolem „21” wydawanej ze względów humanitarnych. Tego rodzaju dokumenty nie stanowią podstawy do podjęcia legalnego zatrudnienia w kraju.

Uzyskanie dokumentów umożliwiających legalny pobyt bywa czasochłonne, dlatego cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski z zamiarem pracy od razu starają się o odpowiednie zezwolenia. Polski pracodawca nie musi więc troszczyć się o skomplikowaną dokumentację. Warto również podkreślić, że cudzoziemiec może legalnie pracować w czasie oczekiwania na zezwolenie na pracę. Zatrudnianie obcokrajowców nie wiąże się więc z dodatkowymi kosztami, czy opóźnieniami z powodu formalności.

Podsumowanie

 Monitorowanie legalności pobytu i wniosek o zezwolenie na pracę to jedyne dodatkowe obowiązki dla pracodawcy zatrudniającego pracowników ze Wschodu. Co istotne, obowiązki te w całości może przejąć agencja pracy.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: