Na co uważać zatrudniając cudzoziemców?

Cudzoziemcy są obecnie ogromnym wsparciem rynku pracy w Polsce. Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie obcokrajowców, rozwiązując tym samym problem okresowych lub narastających braków kadrowych w firmie. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy współpracy z obcokrajowcami.

Dokumenty umożliwiające legalny pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce

Decydując się na zatrudnienie obcokrajowców, należy zwrócić uwagę na dokument zezwalający na legalny pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce. Do dokumentów zezwalających na legalny pobyt i pracę należą:

 • wiza Schengen,
 • wiza krajowa,
 • paszport biometryczny umożliwiający ruch bezwizowy (obowiązuje tylko dla niektórych państw),
 • zezwolenie na pobyt czasowy.

Przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z polskim prawem pracodawca jest zobowiązany do sprawdzenia legalności pobytu cudzoziemca, z którym chce nawiązać współpracę.

Zezwolenie na pracę pozwalające na legalne zatrudnienie cudzoziemców

Drugim istotnym punktem umożliwiającym legalne zatrudnienie obcokrajowców jest zezwolenie na pracę, regulowane ustawą z dnia 12 grudnia 2013 (Ustawa o cudzoziemcach). Posiadanie tego dokumentu jest konieczne w przypadku pracowników zagranicznych spoza obszaru Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Dostępne są trzy opcje zezwoleń.

 • Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E, S.
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).
 • Zezwolenie jednolite umożliwiające pobyt i pracę na terenie RP.

Zgodnie z przepisami obcokrajowiec może ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, a wtedy nie jest konieczne wyrabianie dodatkowego dokumentu. Ta opcja wydaje się najwygodniejsza, jednak obcokrajowiec musi spełnić szereg określonych warunków, by takie zezwolenie otrzymać.

W związku z powyższym zatrudnienie cudzoziemców najczęściej wiąże się z wyrabianiem osobnego zezwolenia na pracę. Pozyskaniem dokumentu zajmuje się pracodawca, który składa wniosek w urzędzie wojewódzkim właściwym dla siedziby firmy na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia.

To zadanie może też zlecić agencji pracy, zajmującej się nie tylko leasingiem pracowników, obsługą kadrowo-płacową, ale również legalizacją zatrudnienia cudzoziemców.

W przypadku pracy dla cudzoziemców z 5 państw, między innymi Białorusi i Ukrainy, obowiązuje procedura uproszczona. Dzięki niej pracodawca nie musi składać wniosku o zezwolenie na pracę. Zamiast tego wysyła zawiadomienie do urzędu w ciągu 14 dni od zatrudnienia cudzoziemca.

warunki-zatrudnienia-cudzoziemcow

Warunki zatrudnienia

Bardzo istotne jest, aby treść wniosku o zezwolenie na pracę była zgodna ze stanem faktycznym. Pracodawca jest zobowiązany podać w zgłoszeniu następujące informacje:

 • nazwę zawodu wykonywanego przez obcokrajowca,
 • miejsce pracy,
 • datę rozpoczęcia i okres wykonywanej pracy,
 • rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem,
 • wysokość wynagrodzenia.

Każda zmiana warunków zatrudnienia, poza zmianą umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę, wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę.

Warto również podkreślić, że zgodnie z art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obcokrajowiec musi otrzymać tłumaczenie zawartej umowy. Jeśli zatrudniony posługuje się językiem polskim, warto poprosić go o pisemne oświadczenie, że treść umowy jest dla niego w pełni zrozumiała.

Podatki i ZUS

Legalna praca dla cudzoziemców to nie tylko zezwolenie na pracę i pobyt w Polsce. P ozostałe formalności nie różnią się od tych, które stosuje się przy zatrudnianiu obywateli naszego kraju. Warto zatem podkreślić, że cudzoziemiec zatrudniony bez pisemnej umowy, nie będzie zatrudniony legalnie.

Zgodnie z rodzajem zawartej umowy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, związane między innymi z wysokością wynagrodzenia, wymiarem czasu pracy i urlopami. Umowa zobowiązuje również do odprowadzania podatków i opłacania składek ZUS, a także odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy umowy o dzieło).

Podsumowanie

Zatrudnienie obcokrajowców przynosi wiele korzyści firmie i wbrew pozorom nie wymaga wielu dodatkowych formalności. Istotne jest jednak dbanie o terminy ważności wydanych dokumentów, będących podstawą do legalnego pobytu i pracy na terenie RP. Pomocą w tym zakresie może okazać się agencja pracy zajmująca się zatrudnianiem cudzoziemców. Przedsiębiorca płaci prowizję, a agencja zajmuje się rekrutowaniem i legalnym zatrudnianiem pracowników.

Pozostałe wpisy:

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

Jakie zmiany wiążą się z dyrektywą unijną o jawności wynagrodzeń?

W 2023 roku UE przyjęła dyrektywę, która ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w systemie płac. Kraje członkowskie zobowiązane są wprowadzić te regulacje do prawa krajowego w przeciągu maksymalnie 3 lat. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego jawność wynagrodzeń jest ważna, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz jakie zmiany wiążą się z unijną dyrektywą.

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów prawnych. W tym celu, wyznaczone przez państwo polskie organy przeprowadzają kontrole legalności – procedurę umożliwiającą walkę z nielegalnymi praktykami oraz wymuszającą odpowiednią postawę wśród pracodawców i pracujących w Polsce imigrantów. Na czym polega i jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Na czym polega leasing pracowniczy?

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie elastyczność i efektywność są kluczowe, firmy coraz częściej zwracają się ku nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania personelem. Jedną z takich usprawnień jest leasing pracowniczy, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu i jego zaletom dla firm.

Social media: